Czy fizyka kwantowa jest do pogodzenia z teorią względności?

5 min read

Fizyka kwantowa to gałąź fizyki, która zajmuje się badaniem zasad i zachowań mikroskopowych cząstek, takich jak atomy, cząsteczki i cząstki elementarne, w skali kwantowej. Jest to teoria, która opisuje zachowanie materii i energii na bardzo małą skalę, gdzie dominują zasady mechaniki kwantowej.

Podstawowym założeniem fizyki kwantowej jest to, że energia i materia istnieją w postaci dyskretnych jednostek, nazywanych kwantami. Przykładem takiego kwantu jest foton, który jest kwantem światła. Fizyka kwantowa opisuje, jak te kwanty oddziałują między sobą i jak są one emitowane, absorbowane i przenoszone przez cząstki.

W fizyce kwantowej wprowadzono także pojęcie dualizmu cząstka-fala, które oznacza, że zarówno cząstki, jak i fale mają charakter kwantowy. Cząstki mogą wykazywać zarówno cechy cząstkowe, takie jak masa i położenie, jak i cechy falowe, takie jak fala materii. To oznacza, że niektóre cząstki mogą zachowywać się jak fale, np. elektrony mogą wykazywać interferencję, podobnie jak fale świetlne.

Fizyka kwantowa ma wiele niezwykłych i odmiennych od intuicji konsekwencji. Na przykład, zasada nieoznaczoności Heisenberga mówi nam, że istnieje fundamentalne ograniczenie, jak precyzyjnie można zmierzyć zarówno położenie, jak i pęd cząstki. Istnieje również efekt tunelowy, który opisuje zjawisko, w którym cząstki przechodzą przez barierę potencjału, na którą klasycznie nie powinny mieć wystarczającej energii.

Fizyka kwantowa znalazła szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i technologii, takich jak teoria informatyki kwantowej, rozwój półprzewodników, laserów, magnetyków i wielu innych. Pomimo tego, że fizyka kwantowa jest trudna do zrozumienia i często prowadzi do paradoksów, jest jednym z najbardziej udanych teoretycznych ram pracy, które opisują świat na najmniejszych skalach.

Czym jest teoria względności?

Teoria względności to fundamentalna teoria fizyczna, opracowana głównie przez Alberta Einsteina w XX wieku, która zmienia nasze pojęcie o czasie, przestrzeni, grawitacji i ruchu. Składa się z dwóch głównych części: ogólnej teorii względności (OTW) i szczególnej teorii względności (STW).

Szczególna teoria względności, opracowana przez Einsteina w 1905 roku, dotyczy ruchu obiektów poruszających się ze stałą prędkością lub w równowadze. STW wprowadza dwa kluczowe pojęcia: postulat stałości prędkości światła we wszystkich inercjalnych układach odniesienia oraz ideę, że prawa fizyki powinny być takie same dla wszystkich obserwatorów poruszających się względem siebie z równomierną prędkością.

Ogólna teoria względności, opracowana przez Einsteina w 1915 roku, jest bardziej rozbudowaną teorią, która uwzględnia również wpływ grawitacji. Twierdzi, że grawitacja nie jest siłą oddziałującą na odległość, jak w klasycznej fizyce, ale jest wynikiem zakrzywienia czasoprzestrzeni przez masywne obiekty. Masywne obiekty, takie jak planety czy gwiazdy, zakrzywiają przestrzeń wokół siebie, co powoduje, że inne obiekty poruszają się po krzywych torach.

Ogólna teoria względności dostarcza matematycznego formalizmu, opartego na geometrii nieeuklidesowej, który opisuje grawitację jako efekt zakrzywienia czasoprzestrzeni. Przewiduje ona m.in. zjawiska takie jak zakrzywienie światła w pobliżu masowych obiektów, przesunięcie ku czerwieni światła gwiazd, czasoprzestrzenną deformację w pobliżu czarnej dziury czy istnienie fal grawitacyjnych.

Teoria względności była wielokrotnie potwierdzana eksperymentalnie i jest uznawana za jedną z najbardziej udanych teorii fizycznych. Jej zastosowania obejmują m.in. kosmologię, astrofizykę, nawigację satelitarną i precyzyjne badania ruchu ciał niebieskich.

Czy teoria kwantowa jest do pogodzenia z teorią względności?

Obecnie naukowcy nie dysponują pełnym i ostatecznym zrozumieniem, jak pogodzić teorię kwantową z ogólną teorią względności. Obie teorie są niezwykle udane w opisie i przewidywaniu zjawisk na swoich obszarach, ale ich zastosowanie w skrajnych warunkach, takich jak ekstremalnie małe skale (kwantowa) lub skrajnie silna grawitacja (względność), prowadzi do sprzeczności i wyzwań teoretycznych.

Konflikt między tymi dwoma teoriami wynika z fundamentalnie różnych podejść do opisu rzeczywistości. Teoria kwantowa opisuje świat na bardzo małej skali, gdzie dominujące są dyskretne jednostki kwantowe i zasady nieoznaczoności. Z drugiej strony, ogólna teoria względności opisuje grawitację jako zakrzywienie czasoprzestrzeni przez masywne obiekty, co ma zastosowanie na dużych skalach i w przypadku silnych pól grawitacyjnych.

Naukowcy poszukują teorii kwantowej grawitacji, która połączyłaby obie teorie w jedną spójną całość. Jednym z podejść jest teoria strun, która zakłada, że fundamentalnymi obiektami są wibracje jednowymiarowych strun. Jednakże, pełna teoria kwantowej grawitacji wciąż nie została ustalona i jest przedmiotem intensywnych badań.

W ostatnich latach pojawiło się również zainteresowanie teorią grawitacji kwantowej pętli, która jest próbą kwantowego opisu grawitacji, uwzględniającą zakrzywienie czasoprzestrzeni. Ta teoria jest w fazie rozwoju i nadal wymaga dalszych badań i eksperymentów w celu potwierdzenia swojej poprawności.

Podsumowując, obecnie nie ma jednoznacznej i zaakceptowanej teorii, która łączyłaby w całość teorię kwantową i ogólną teorię względności. Jest to jedno z największych wyzwań współczesnej fizyki teoretycznej, a naukowcy kontynuują swoje badania w celu znalezienia spójnego opisu rzeczywistości na wszystkich skalach.

To ci się też spodoba

Więcej